Shri Krishna Chaitanya – Hare Krishna

nama om vishnu-padaya krishna-preshthaya bhu-tale shrimate bhaktivedanta-svamin iti namine namas te sarasvate deve gaura-vani-pracarine nirvishesha-shunyavadi-paschatya-desha-t­arine Shri Krishna C…

स्रोत: Shri Krishna Chaitanya – Hare Krishna

Advertisements